Research assistants


Bing Nan

Image

Jia-Zhen

Image

Phuong Anh

Image

Postdoc


Zhao Jun

Image

Syuan Fei

Image

PhD students


Wei Lun

Image

Yu Ling

Image

Master students


Liang He

Image

Chao Tzu

Image

Cheng Shiuan

Image

Undergraduate students


Yu Ju

Image

© 2021 Shih-Shun Lin. PMBV. IOB. NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY