Research assistants


Bing Nan

Image

Jia-Zhen

Image

Phuong Anh

Image

Postdoc


Zhao Jun

Image

PhD students


Wei Lun

Image

Yu Ling

Image

Master students


Liang He

Image

Chao Tzu

Image

Cheng Shiuan

Image

Undergraduate students© 2021 Shih-Shun Lin. PMBV. IOB. NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY