Header image

 

Wan-yao Chou

 

  


 
 
 


 

翻譯

 

 

 

1997

周婉窈譯、後藤乾一著,〈日本之東南亞佔領與「解放史觀」〉,《東南亞區域研究通訊》,第2期,頁37-59

 

 

 

 

1995

周婉窈譯、Choi Hyup著,〈海外韓僑及其適應模式〉,《韓國學報》,第13期,頁205-215

 

 

 

1989

周婉窈譯、布洛克(Marc Bloch)著,《史家的技藝》,182頁。臺北:遠流出版公司。