Chi-Wei Tsai, PhD
Associate Professor
Department of Entomology
National Taiwan University
 
Welcome to NTU Vector Lab
Phone: +886-2-3366-5576
FAX:    +886-2-2732-5017
E-mail: chiwei at ntu.edu.tw